Tüzük

PDF Olarak İndir

TÜRKİYE ALUMİNYUM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:

Madde 1: Derneğin adı: ‘TÜRKİYE ALUMİNYUM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ” dir. (11.05.1989 tarih, 89/14108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen izin uyarınca)

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul’dur.

TANIMLAR:

Madde 3: Bu tüzükte;

a) “Dernek”: Türkiye Aluminyum Sanayicileri Derneği’ni, kısa adı ile TALSAD’ ı ifade eder.

b) “Aluminyum Sanayii”:Endüstriyel ölçekte alüminyum ve alüminyum alaşımlarının üretim, geri dönüşüm, rafinasyon, ekstrüzyon, haddeleme, çekme, dövme, döküm, redüksiyon (indirgeme), izabe, pul ve toz üretimi ile, çeşitli aluminyum ve alaşımlarını yarı mamül olarak kullanan endüstriyel, mimari ve cephe uygulamalarını, üretimlerini ve mimari kullanım veya doğrama konularını kapsar.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 4: Derneğin Amacı;

a) Aluminyum sanayii ile alüminyum sektörüne hizmet sunan sektörlerde faaliyette bulunan üyeler arasındaki bağlılığı kuvvetlendirmek, teknolojik ve bilimsel konularda aralarında yardımlaşma ortamı yaratmak, üyelerin hammadde ve diğer ihtiyaçlarının temini hususunda resmi ve özel kuruluşlar nezdinde teşebbüste bulunmak, takip etmek, bu sanayi kolunda yapılan üretimin üstün vasıflı ve uluslararası standartlar seviyesinde olmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak, yerli imalatın iç ve dış pazarlaması hakkında araştırma yapıp, bu bilgilerden üyelerini yararlandırmak, fuar ve sergilerdeki teşhir faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olmak, üyeler arasında sosyal yakınlaşma ve yardımlaşma sağlamak, iş hayatında birlik temin etmek,

b)Uluslararası alanda, Türk alüminyum sanayii ve hizmet kesiminin rekabet gücünün arttırılarak, uluslararası pazardaki payının ve bilinirliğinin arttırılması için çalışmalar yapmak, bu alanda uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirmek

c)Derneğin üyeleri ve sektör mensupları öncelikli olmak üzere, Türk Alüminyum Sanayii’ne konusuyla ilgili bilimsel ve ticari konularda bilgi akışı sağlamak, alüminyum pazarının gelişmesi ve alüminyum ile ilgili kamu oyu algısının güçlenmesini sağlamak ve sektörün ve üye şirketlerin gelişmesi için tanıtım, eğitim ve sürdürülebilirlik konularında faaliyet göstererek, gerektiğinde profesyonel danışmanlık hizmeti vermek üzere, çalışmalar yapmaktır.

DERNEĞİN FAALİYET KONULARI ve ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Madde 5: Dernek, amaç edindiği konuları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Aluminyum ve aluminyum esaslı hammadde ve mamulleri üreten, pazarlayan, uygulayan ve sektöre doğrudan danışmanlık desteği veren kişi, kurum ve firmalar arasında koordinasyonu sağlayarak, bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden üyelerini haberdar etmek,

b) Aluminyum sektörünün verimliliğini, ürün kalitesini ve rekabet gücünü arttırmak için kalite ve standartlar konusunda faaliyette bulunan her türlü yurtiçi ve yurtdışı kurum ile işbirliği yapmak, sektörün uluslararası kalite ve çevre standartlarına ve şartlarına uygun biçimde gelişmesini sağlamak,

c) Amacını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumuyla işbirliğine giderek, eğitim seminerleri düzenlemek ve sertifika vermek, ilgili kurumlarda bu sanayi dalını öğreten mesleki eğitim bölümleri açmak veya bu kurumlara katkıda bulunmak,

d) Sektörel istatistikleri oluşturmak, pazar gelişimini izlemek ve verimliliği arttırmak üzere; üyeler ya da uzman kişiler aracılığıyla teknolojik, ekonomik ve pazar araştırmaları yapmak, yaptırmak, öneri ve dilekleri belirleyerek, bunlardan üyelerin yararlanmasını sağlamak, sektörel rapor ve istatistikleri yayınlamak,

e) Aluminyum sektörü ve üyeleri ile ilgili kararname, plan ve program gibi konularda görüşleri tespit ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,

f) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için; amaçlarıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi gösteri ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,

g) Amaçları doğrultusunda aluminyum sektörünü tanıtmak üzere; yurt içi ve dışı sergiler veya fuarlar açmak, açılan sergi ve fuarlara iştirak etmek,

h) Dergi, sirküler, web sayfası, sosyal medya araçları  ve benzeri araçları kullanarak yayınlar yaparak, üyelerini ve kamuoyunu, aluminyum sektörü konusunda bilgilendirmek,

i) Amaçlarını gerçekleştirmek için; Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, iş adamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip, federasyon kurmak veya kurulmuş olan federasyona katılmak,

j) Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile, yurt içi ve dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, aynı amaçla yurt içi ve dışında şube veya temsilcilikler açmak ve yurt dışındaki dernek veya federasyonlara üye olmak,

k) Amaçlarını gerçekleştirmek için, ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek amacıyla; iktisadi, sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak, kurulmuşlara katılmak,

l) Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış taleplerini kabul etmek, yardım ve bağış yapmak, şartlı ve şartsız bağış ve vasiyetleri kabul etmek,

m) Amacı gerçekleştirmek için gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak, taşınmaz mallar üzerine her türlü ayni ve şahsi hakları koydurmak, kaldırmak, işletmek ve her türlü inşaatı yapmak,

n) Aluminyum, aluminyumdan mamul ürünlerve aluminyumla birlikte kullanılabilecek diğer malzemeler ile; bu ürünler ve malzemelerin bilimsel, teknik ve standartizasyon alanlarında uygunluğunu belirtecek kalifikasyon ve kalite belgeleri vermek veya gerektiğinde başka kuruluşlarca bu belgelerin verilmesini sağlamak,

o) Gerek aluminyum sektörü ve gerekse Türk Sanayii’ nin gelişiminde katkıda bulunan bilim adamı, teknisyen, bürokrat, sektör mensubu ve sanayiciler ile, bu alanda çalışma yapan öğrencilere yarışmalı veya yarışmasız teşvik veya takdir ödülleri veya burs vermek ve konusu ile igili benzeri faaliyetlerde bulunmaktır.

p) Alümünyum kullanımını ve geri dönüşümünü teşvik etmek, kamuoyunda alüminyum ve ürünlerinin bilinirliğinin arttırılması için çalışmak, geri dönüşüm uygulamalarının gelişmesi, çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerin iyileştirilmesi için  çalışmalar yapmak ve iktisadi işletmeler kurmak

ÜYELİK  ŞARTLARI

Madde 6:

a) 5253 sayılı Dernekler Yasası gereğince, öncelikle fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak ve dernek üyeliğine mani yasal bir engeli bulunmamak kaydıyla, 3. madde (b) fıkrasında tanımlandığı gibi; aluminyum sanayi sektöründe faaliyet gösteren, sanayi odasına kayıtlı sanayi kuruluşlarının hissedar veya işleticisi veya onların temsilcileri ve yöneticileriyle, bu sanayi kolundaki gerçek ya da tüzel kişiler, dernek üyeliği için başvurabilirler. Sanayi dallarının kurulmamış bulunduğu bölgelerden yapılacak başvurularda, Ticaret veya Sanayi Odalarına kayıtlı olmak şartıyla, yönetim kurulunun kararı ile üye olunabilir.

b) Üyelik başvurusu dilekçe ve dernek’ten temin edilecek Üyelik Başvuru Formu ile birlikte yapılır. Başvuru Formu, dernek üyeliği için gerekli teknik ve ticari bilgileri içeren diğer resmi ve yeni tarihli belgeler ile birlikte verilmedikçe, işleme alınmaz. Ancak, bu eksikler sonradan tamamlanabilir. Başvurular yönetim kurulu tarafından olumlu ya da olumsuz yönde karara bağlanır. Yönetim kurulu, üyelik başvurusunun kabulüne karar verdiği takdirde, hangi tür üyelik kaydı yapılacağına ilişkin kararı da verir ve sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Yönetim kurulunun üyelik başvurusunu kabul etmesi halinde, başvuru sahipleri üyelik için gerekli belgeleri tamamlayarak, derneğe teslim ettikleri tarihten itibaren dernek üyesi sayılır ve üye defterine kaydedilirler.

c) Dernek üyeliğine başvurmuş olan kişiler, üyelik türü ne olursa olsun dernek envanter çalışmalarına katılmak, gizli tutulmak koşuluyla; dernek tarafından gerekli görülen ve istenen her türlü bilgiyi derneğe zamanında, doğru ve tam olarak ulaştırmak, rızaları doğrultusunda görev aldıkları dernek organlarında, o organın gerektirdiği her türlü görevi tam olarak ve koşulsuz biçimde üstlenmek ve yerine getirmek, dernek üyesi sıfatıyla kişisel ticari ve sosyal kaygıları bir yana bırakıp, aluminyum sektörünün yararına olabilecek çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve anlatmak, meslek etiği sayılabilecek, yazılı olmayan kural ve geleneklere de uygun davranmak, kişisel ticari ve sosyal yaşamında duyarlı, bilinçli, sosyal adalete ve hukuka saygılı ve aluminyum sektörünün saygınlığına uygun düşebilecek tavır ve davranışlar içinde olmakla yükümlüdürler.

d) Derneklerle ilgili mevzuat ve diğer yasaların dernek üyeliğini kısıtladığı gerçek ya da tüzel kişiler, derneğe üye olamazlar. Üyeler, üyelik başvurusu aşamasında verdikleri bilgilerin yanlış, eksik ya da asılsız olması halinde, bu durumun fark edildiği andan itibaren dernek üyeliğinin derhal sona ereceğini öğrenmiş ve kabul etmiş sayılırlar.

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Madde 7

Dernek’te, üyelik hakları ya da şartları bakımından farklı özellikleri bulunan 3 farklı üyelik türü vardır. Üyelik türleri ile ilgili olarak; sağlanması gerekli şartlar ve belgeler ile, üye hakları açısından temel özellikler şunlardır:

A) Gerçek Kişi Asli Üyelik

Gerçek kişi asli üye; 3. maddenin (b) fıkrası gereğince, aluminyum sanayiinde faaliyette bulunan veya alüminyum sanayiine doğrudan hizmet sunan şirket, kurum veya kuruluşların sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri veya imza yetkisine sahip üst düzey yöneticileri, müdürleri veya bir tüzel kişiliğe bağlı olmaksızın münferiden sektör içerisinde aktif olarak çalışan, üyelik başvurusunu bir tüzel kişiliği temsilen yapmayıp, tüm yükümlülükleri kendi adına üstlenen üyedir.

Gerçek kişi asli üye, üyelik başvurusunu yapmakla, üyelik şartlarını haiz olduğunu ve yükümlülüğünü yerine getirmeyi kabul, taahhüt ve beyan etmiş sayılır.

Asıl üye olabilmek için, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasa doğrultusunda düzenlenen mevzuatta şart koşulan dernek üyeliği şartlarını taşıyor olmanın yanında; şahsen veya kurum olarak sanayici olması ve mensubu bulunulan sanayi odası veya ticaret odasından alınmış yeni tarihli üyelik ve faaliyet belgesi ve imza beyannamesinin de derneğe sunulması zorunludur.

Gerçek kişi asıl üye, gerekli aidat ve ödentisini zamanında ödemesi ve diğer gerekli yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla; genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma, önerge verme, soru sorma, aday olma veya aday gösterme, her türlü dernek faaliyetinde şahsen yer alma, tüm dernek organlarında üye olarak görev alma hakkına sahiptir. Gerçek kişi asli üye, bu hakkını bizzat kullanır.

B)Tüzel Kişi Asli Üyelik

Tüzel kişi asıl üye, 3. maddenin (b) fıkrası gereğince aluminyum sanayiinde faaliyette bulunan veya alüminyum sanayiine doğrudan hizmet sunan  faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş, katma bütçeli kurum veya sivil toplum kuruluşudur.

Tüzel kişi asıl üye, üyelik başvurusunu yapmakla, kendisinin ve temsilcisinin üyelik şartlarını haiz olduğunu ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul, taahhüt ve beyan etmiş sayılır. Tüzel kişiler dernek yetkili organlarının aldığı kararlara uymak zorundadır.

Tüzel kişi asıl üye, üyelik başvurusunun kabulü halinde, tüzel kişilik olarak kurulduğu tarihte yayınlanmış ve kuruluşunu belgeleyen Resmi Gazete veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni, şirket veya iktisadi işletme iseler, güncel iştigal konularını, sermayesini, kurucu kurum veya hisse sahibini ve temsil yetkisini belirleyen ve geçerliliği sürmekte olan en son Resmi Gazete veya Ticaret Sicil Gazetesi’ni, geçerli imza sirkülerini, bağlı bulunulan Oda, Bakanlık veya Genel Müdürlük’ ten alınmış yeni tarihli Faaliyet Belgesini, üretim yapan bir işletme ise geçerli Kapasite Raporu’nu sunmak zorundadır. Tüzel kişi asli üyeyi temsil edecek kişinin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile onanır. Yönetim Kurulu alacağı karar ile tüzel kişi üyeliği sonlandırmadan kanuna, yönetmeliklere, dernek tüzüğüne ve etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu tesbit edilen tüzel kişi temsilcisinin değişikliğini tüzel kişilikten isteyebilir.

Tüzel kişi aslı üye, dernekte üyelik başvurusunun kabulü sonrasında, resmen atayacağı temsilcisi aracılığı ile temsil edilir. Temsilcisinin, yetki derecesine bakılmaksızın imza yetkisine sahip ve tüzel kişiliğin mensubu olması zorunludur.

Temsilcinin temsil belgesinde “kurumumuzu / şirketimizi TALSAD’ da Tüzel Kişi Asıl Üye temsilcisi sıfatıyla temsil etmek üzere atanmıştır” anlamında bir ifadenin bulunması gerekir. Şirket veya kurum dışından kişiler veya vekaletname ile görevlendirilmiş kişiler temsilci olamazlar.

Tüzel kişi asli üyeyi temsil edecek kişinin; yasal olarak veya işbu tüzüğün üyelikle ilgili diğer düzenlemeleri doğrultusunda, dernek üyeliğine bir engelinin bulunmaması gerekir. Bu doğrultuda, 5253 sayılı Dernekler Yasası’nda öngörülen temel üyelik şartları ve üye olmayı kısıtlayan düzenlemeler temsilciler için de geçerlidir.

Tüzel kişi asli üye temsilcisi, temsil ettiği üye ile ilgili belgelere ek olarak; yeni tarihli savcılık belgesi, onaylı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, fotoğraf, üye tüzel kişi tarafından verilmiş resmi temsil yazısı, imza beyannamesi, temsilci üye formu ‘nu derneğe sundukları takdirde üye defterine kayıt edilir. Tüzel kişi asli üye, temsilcisini değiştirdiğini ve yerine başka temsilci atadığını en geç genel kuruldan 30 gün önceye kadar bildirmek zorundadır. Değişen temsilcinin kabulü de Yönetim Kurulu kararı ile olur. Atanan yeni temsilci ile ilgili olarak temsilci için istenen yukarıdaki belgelerin de aynı tarihte derneğe sunulamaması halinde, tüzel kişi asli üye, genel kurul hazirun listesinde yer alamaz.

Tüzel kişi asli üye temsilcisi, gerekli ödentilerini zamanında yapması ve diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olması kaydıyla,  genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma, önerge verme,  soru sorma,  aday olma veya aday gösterme,  her türlü dernek faaliyetinde yer alma, tüm dernek organlarında görev alma hakkına sahiptir.

C) Fahri Üyelik:

Fahri üyeler; aluminyum sanayinin doğrudan içinde yer almamasına rağmen, , alüminyum sektörünün gelişmesi için çalışmalar yapan, alüminyum sektörüne malzeme, ürün ve hizmet sunan, sektörün gelişmesi ve tanıtımı için çalışmalar yapan, bilim veya teknoloji alanında aluminyum konusunda araştırma ve çalışmalar yapmakta olan gerçek kişiler veya tüzel kişiliklerin gerçek kişi temsilcileridir.

Fahri üyelerin, gerçek ya da tüzel kişi asli üyeler için zorunlu olan türde bir ödenti yapma yükümlülüğü yoktur. 5253 sayılı Dernekler Yasası’nda öngörülen dernek üyesi olma koşulları dışında, başka hiçbir özel koşulu sağlama zorunlulukları da yoktur.

Fahri üyeler, şahsen başvurularına veya dernek üyelerinden herhangi birisinin önerisine dayanarak, asli üyelerin bağlı olduğu usuller dairesinde üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma işlemlerine tabidir.

Fahri üyeler, dernek faaliyetlerine katılabilirler. Dernek içi toplantılarda veya toplantı dışında yönetim kuruluna muhatap olarak açıklama yapabilir, görüş ortaya koyabilir, öneride bulunabilirler. Genel kurullarda toplantı çoğunluğu hesabında dikkate alınmaz, hiçbir seçim için aday öneremez, seçme hakkı kullanamazlar. Derneğin faaliyetlerinden, yayınlarından ve diğer hizmetlerinden tüm diğer üyelerle aynı anda ve eşit biçimde yararlanırlar. Dernek yönetim kurulunun kararı doğrultusunda komisyonlarda görevlendirilebilirler, özel çalışmalar üstlenebilirler,  görüşlerini ve dileklerini belirtebilirler.

Fahri üyeler, Dernekler Yasası’nın genel olarak belirttiği ve TALSAD tüzüğünde özel olarak vurgulanmış diğer üyelik şartlarını taşımak zorundadır. Bu şartları taşımadığı veya kaybettiği anlaşılan fahri üyenin üyeliğine, asli üyelerin tabi olduğu usuller dairesinde son verilir.

D) Onursal Üyelik:

Derneğin kuruluşuna, gelişmesine ve alüminyum sektörünün ülkemizde ve uluslararası alanda güçlenmesine özel katkıda bulunan gerçek kişi üyelerdir. Onursal üyelerin, gerçek ya da tüzel kişi asli üyeler için zorunlu olan türde bir ödenti yapma yükümlülüğü yoktur. 5253 sayılı Dernekler Yasası’nda öngörülen dernek üyesi olma koşulları dışında, başka hiçbir özel koşulu sağlama zorunlulukları da yoktur.

Onursal Üyeler yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul’da onaylanarak seçilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 8: Her üye, üyelikten ayrılma kararını yönetim kuruluna bir dilekçe ile bildirmek suretiyle, istediği zaman dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrılma talebinde bulunan üyenin, derneğe ödemesi gereken, ancak ödememiş olduğu her türlü ödentisi, yasal olarak derneğe olan borç ve taahhüdü biçiminde değerlendirilir. Dernek yönetim kurulunun söz konusu ödentilerin yasal yollardan tahsiline gitme hakkı vardır. Ayrılma talebiyle ilgili yazılı bildirim derneğe ulaşmadığı sürece,  üyelik yükümlülükleri devam eder.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 9: Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle, dernek amacına uygun davranmak ve dernek amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyelikten çıkarılma şartları: Mevzuatta belirtilenlerden başka, dernek yetkili organları aşağıdaki hallerde de üyelerini dernekten çıkarabilir.

a) Üyelerin aluminyum sanayi kuruluşundaki faaliyetlerini süresiz olarak tatil etmesi, yahut tüzel kişilik yönetim kurulu başkanlığı veya temsilcilik yetkisini kaybetmesi

b) Üyenin medeni haklarını kullanma yetkisini kaybetmesi,

c) Yıllık ödentilerin (aidat ve/ veya katılım paylarının)  bildirilen süre içinde sebepsiz olarak ödenmemesi,

d) Dernek üyeliği ile bağdaşmayacak şekilde, dernek aleyhine faaliyette bulunulması,

e) Kanunlar,  yönetmelikler ve dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunulması,

f) Genel kabul görmüş veya dernek tarafından ilke olarak kabul ve ilan edilmiş meslek etiğine aykırı davranışta bulunulması,

g) Disiplin kuruluna sevk edilen üye hakkında, disiplin kurulunca üyenin ihracı yönünde karar alınması,

h) Haklı sebeplerin bulunması.

Borçlu üyenin yapılacak ilk genel kurula 2 ay kalıncaya kadar ödentilerini ödememiş olması halinde, üyeye tebligat yapılarak, 1 ay süre tanınır. Bu sürenin bitimine kadar ödentisini yapmayan üyenin ihracı için gerekli işlemler başlatılır.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen çıkarma kararına karşı, yazılı bildirim tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün içinde yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz başvurusu yapabilir. Tüzükte gösterilen çıkarma sebeplerinin haklı sayılamayacağı şeklinde itiraz yapılamaz.

İtiraz, ilk genel kurul toplantısında görüşülüp, karara bağlanmak üzere gündeme alınır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde çıkarma kararı kesinleşir. Kesinleşen çıkarma kararına karşı üyenin, mahkemeye başvurarak, iptal davası açma hakkı saklıdır.

Üyelikten çıkarılma kararı verilmiş olan üyenin derneğe ödemesi gereken, ancak, ödememiş olduğu her türlü ödentisi yasal olarak derneğe borç ve taahhüdü biçiminde değerlendirilir. Dernek yönetim kurulunun söz konusu ödentilerin yasal yollardan tahsiline gitme hakkı vardır.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 10– Derneğin organları şunlardır.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Danışma Kurulu

GENEL KURUL

Madde 11: Genel kurul, derneğin en yetkili organıdır. Derneğe asli üye olarak kayıtlı gerçek ve tüzel kişi temsilcilerinden oluşur.

Genel kurul olağan olarak her yıl, dernek merkezinin bulunduğu yerde, MART ayında toplanır.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı talepleri üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağırılır. Denetim kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa, dernek denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, yetkili mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile, dernek üyelerinden üç kişilik bir heyetin genel kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirilmesi istenilebilir. Mahkemece görevlendirilen kişiler, tüm giderleri derneğe ait olmak üzere, genel kurulu usulüne uygun olarak toplantıya çağırır.

ÇAĞRI USULÜ:
Madde 12:

a) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. En az 15 gün önceden, genel kurula katılacak üyeler; toplantının günü, saati,  yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı, ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle, toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı ve ikinci toplantıda çoğunluğun aranmayacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.

b) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler, ikinci toplantıya, (a) fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 13: Genel kurul, katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğunun huzuru ile yapılır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ:

Madde 14: Dernek genel kurulu, ilan edilen yer ve zamanda toplanır. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen hazirun listesinde adları hizasına imza atarak, toplantıya katılırlar. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu tarafından açılır. Açılışı takiben toplantıyı idare etmek üzere; bir başkan, bir başkan vekili, bir yazman seçilir.

Toplantıyı, genel kurul başkanı idare eder. Yazman üye toplantı tutanağını düzenler ve tutanak divan heyetince imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel kurulda kararlar, kanunda ve tüzükte aksine hüküm yoksa, oy çokluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hakkında alınacak kararlarda, toplantıya katılan üyelerin en az üçte iki çoğunlukla kabul oyu kullanması şarttır.

Dernek üyeleri; dernek ile kendisi, eşi, üst ve alt soyu arasındaki hukuki bir işlem ve uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLARVE KARARLARA İTİRAZ:

Madde 15: Genel kurulda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması, zorunludur.

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle, kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe, iptal davası açılamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 16: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçimi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim, denetim ve disiplin kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim, denetim ve  disiplin kurullarının ibrası,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabulü,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, leh ve aleyhte ipotek konulması, kaldırılması, leh ve aleyhte taşınmaz satış vaadi yapılması veya vazgeçilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Gerekli görülen yerlerde şube açılmasına karar verilmesi,

g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması,

ı) Dernek organlarınca, üyeler hakkında alınan kararlara karşı yapılan itirazların görüşülüp, karara bağlanması,

i) Derneğin feshi ve tasfiye şekil ve esaslarının belirlenmesi,

j) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin ifası.

k) Derneğin İktisadi Teşekkül kurması veya kurulmuş bir iktisadi teşekküle ortak alınması ya da tasfiyesi

YÖNETİM KURULU:

Madde 17: Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim kurulu üye sayısı (9) asıl ve (9) yedek teşekkül etmek üzere,  genel kurulca belirlenir ve seçimler dernek üyeleri arasından gizli oyla, 2 yıl görev yapmak üzere seçilir.  Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin en az 6 tanesi minimum  beş yıl dernek üyesi olan ve en az iki yıl üst üste ihracat yapmış olan tüzel kişi üyelerin temsilcilerinden seçilir, Yönetim Kurulu’nun oluşumunda haddeleme, ekstruzyon, döküm, geri dönüşüm ve endüstriyel uygulama alanlarını temsilen en az bir üye bulunur. Sektöre katkısı kanıtlanmış, saygınlığı kabul edilmiş fahri üyeler arasından bir kişi Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Genel Kurul’ca Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASI:

Madde 18:

a) Yönetim kurulu üyeleri, seçimden itibaren en geç bir hafta içinde toplanarak, aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye seçerler.

Dernek temsil ve ilzamı, yönetim kurulu tarafından kararlaştırılan imza sirkülerine uygun olarak icra edilir.

b) Yönetim kurulu, en az iki ayda bir başkan veya başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim kurulunun toplantı yapabilmesi için, üyelerden en az salt çoğunluğun toplantıda hazır bulunması gereklidir. Kararlar karar defterine geçirilerek imza edilir. Muhalif ve çekimser kalanlar, gerekçelerini kararın altına yazarak, imza ederler.

c) Üst üste 3 (üç) toplantıya mazeretsiz olarak gelmeyen üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer. Düşme kararını yönetim kurulu verir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin istifası veya üyelik sıfatının kalkması sonucu boşalan yere, en çok oy alan ilk sıradaki yedek üye, yönetim kurulunca göreve çağırılır.

Yönetim kurulu üye sayısı, yedekler de vazifeye çağırıldıktan sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, denetim kurulu veya mevcut üyeler bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır. Bu çağrı yapılmazsa, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimliğinden, dernek üyelerinden üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirmek üzere, talepte bulunulur. Mahkemece görevlendirilen kişiler, tüm giderleri derneğe ait olmak üzere,  genel kurulu usulüne uygun olarak toplantıya çağırır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 19:

a) Genel kurul kararlarını uygulamak, genel kurul kararı gerektirmeyen konularda, kanunlar ve dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak,

b) Derneği temsil etmek,

c) Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantısına karar vermek ve uygulamak,

d) Geçmiş çalışma dönemine ait çalışma programı raporunu ve dernek gelir ve gider hesaplarını hazırlayarak,  genel kurula sunmak,

e) Gelecek çalışma dönemi için; yıllık çalışma programı ile, bütçeyi hazırlamak ve genel kurul tarafından onaylanan bütçeyi dikkate alarak, faaliyetlerde bulunmak,

f) Aluminyum sektörünün ortak sorunları için gerekli gördüğü durumlarda, üyeleri arasından veya dışarıdan uzmanlar ile komite, kurul, konsey ve benzeri organlar teşekkül ettirmek,

g) Dernek amaçlarına uygun olarak yatırımlarda bulunmak,

h) Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı v.b. kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

i) Genel sekreterin ve gerekli gördüğü hallerde çalışacak diğer personelin istihdamına karar vermek, genel sekreteri atamak, azletmek, diğer personelin atanması konusunda genel sektere yetki vermek ve gerekli gördüğünde, bu personeli azletmek,

j) Üyelerin ödemekle yükümlü olacakları aidat ve ödentileri belirleyerek Derneğin bütçesini oluşturmak,  genel kurulun onayına sunmak ve genel kurul kararları çerçevesinde ödentilere ilişkin kararları uygulamaya koymak,

k) Tüzük gereği, ya da genel kurul veya yönetim kurulunun prensip kararları çerçevesinde takdirname,  şilt, maddi ödül, ya da başka tür ödüllendirme konusunda, ödüllendirme kıstaslarını belirlemek,  jüri oluşturmak,  ödül koymak ve ödülleri dağıtmak,

l) Sektör mensupları, bilim adamları, teknik adamlar, yan sanayi mensupları, bürokratlar ve öğrenciler arasında, aluminyum sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak üzere, yarışmalar düzenlemek ve teşvik ödülleri vermek,

m) Kanun ve tüzük hükümlerine aykırı davranışı görülen üyeler hakkında işlem yapmak, ihraç kararı almak ve istifa eden dernek üyelerinin istifasını kabul etmek,

n) Derneğin işleyişi, üye kabul işlemleri, komite ve kurulların çalışma yöntemleri, masraflara katılım paylarına ilişkin grupların belirlenmesi ve mali ve idari prosedürlerine ilişkin iç yönetmelikleri hazırlayıp, uygulanmasını sağlamak,

o) Dernek amacına uygun olup, diğer organlara verilmeyen iş ve işlemleri yapmak.

DENETİM  KURULU:

Madde 20:

Denetim kurulu, derneğin iç denetimini yapan organdır. Genel kurul tarafından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır.

DENETİM  KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 21:

Denetim kurulu, kanunlar ve diğer mevzuat hükümleri ile, dernek tüzüğünün kendilerine verdiği iç denetim görevini yerine getirir. Bu maksatla:

a) Denetçiler, en geç altışar aylık aralıklarla derneğin gelir-gider hesapları ile, çalışmaların mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu kontrol eder,

b) Kanuni defterlerin usulüne uygun olarak ve zamanında tutulup tutulmadığını kontrol eder,

c) Dernek yazışmalarının sıralı olarak kaydedilip kaydedilmediğini, gelen giden evrakın dosyalarda muhafaza edilip edilmediğini kontrol eder,

d) Gelir ve giderlerin geçerli belgeye bağlanıp bağlanmadığını, sıralı şekilde defterlere işlenip işlenmediğini, banka kayıtlarını da inceleyerek kontrol eder,

e) Genel sekreterliğin, lokal idaresinin ve diğer birimlerin yaptığı iş ve işlemleri inceler,

f) Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu genel kurul öncesi üyelere dağıtılacak şekilde hazırlar ve genel kurula havale edilmek üzere yönetim kuruluna sunar,

g) Görev ve yetki alanı içinde önemli gördüğü hususlar hakkında genel kurulu ve yönetim kurulunu usulüne uygun olarak, olağanüstü toplantıya çağırabilir,

DİSİPLİN KURULU:

Madde 22:

Disiplin kurulu, genel kurulca seçilen 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır. genel kurul görev süresini en çok 3 yıl olarak değişik şekilde belirleyebilir.

Kanun ve dernek tüzüğüne aykırı davranıştan dolayı, hakkında ceza verilmesi istenilen üyeler hakkında karar vermek yetkisi disiplin kuruluna ait olup, disiplin kurulunca verilen kararlara karşı ancak genel kurul nezdinde itiraz edilebilir. Disiplin kurulu, yönetim kurulu veya ilgilinin talebi halinde, en geç bir hafta içinde toplanır. Toplantı konusu olay hakkında sonuca varıncaya kadar, kendi belirleyeceği aralıklarla toplantılara devam eder.

Disiplin kurulu, kendi içinde bir başkan ve bir başkan vekili ile bir raportör seçer. Disiplin kurulu, çoğunlukla toplanır. Disiplin kurulu ilgiliyi davet ederek dinler. İlgili isterse yazılı cevap da verebilir. İlgilinin yazılı veya sözlü olarak beyanda bulunmaması halinde, dosya içeriğine göre işlem yapılır.

DANIŞMA KURULU:

Madde 23: Danışma kurulu derneğin en üst danışma organıdır.

Aluminyum sektöründe temayüz etmiş, yönetim kurulunca genel kurula önerilen adaylar arasından, genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Görev süresini genel kurul belirler. Genel kurulca süre belirlenmemişse, danışma kurulunun görev süresi 4 (dört) yıl olarak kabul edilir. Danışma kurulu üye sayısı en fazla yedi (7) kişi olmak üzere genel kurulca belirlenir.

Derneğin kurucu üyeleri danışma kurulunun tabii üyesi sayılır. Yönetim kuruluna yazılı başvuru yaparak danışma kurulunda yer almak istemeleri halinde, yönetim kurulu kararı ile,  adı geçen kurulda üyelik haklarını seçimle gelen üyeler gibi kullanabilirler.

Danışma kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Danışma kurulu üyeleri yılda en az iki kere, danışma kurulu başkanının daveti üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak, gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar.

Yönetim kurulu üyeleri danışma kurulu toplantılarına katılabilir, ancak görevde bulundukları sürece danışma kuruluna seçilemezler.

SEÇİMLERİN MÜLKİ İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 24: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu tarafından, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve  yedek üyeleri ile danışma kururlu üyelerinin ad ve soyadları, TC kimlik numaraları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ÇALIŞMA KOMİTELERİ:

Madde 25: Dernek yönetim kurulu, kendi görev ve sorumlulukları kapsamında, belirleyeceği çerçevede görev yapmak üzere;

 1. Ekstrüzyon Komitesi,
 2. Yassı Ürünler Komitesi,
 3. İletkenler Komitesi,
 4. Döküm Ürünleri Komitesi,
 5. Mimari Uygulama Komitesi,
 6. Eğitim Komitesi,
 7. İleri Teknoloji, Ar-Ge ve Kalite Komitesi,
 8. Üyelik Geliştirme, Üye Hizmetleri ve Halkla İlişkiler Komitesi,

adlarında komiteleri ve ihtiyaç duyulan diğer komiteleri kurabilir. Bu komitelere atanacak üyeler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu, komitelerde görev alacak dernek üyesi ve personelinin görev süresini istediği biçimde belirleyebilir, komite üyelerini istediği biçimde değiştirebilir.

Komiteler en az 3 ayda bir düzenli olarak toplanmak, çalışma planı yapmak, çalışma planları doğrultusunda yapılan veya yapılamayan işleri ve gelişmeleri rapor halinde ve genel sekreter aracılığıyla yönetim kuruluna iletmekle yükümlüdürler,

Her komitenin, yönetim kurulunun denetimine ve bilgisine açık olarak ve derneğin iç raporu niteliğinde tutanaklar veya raporlar düzenleme zorunluluğu vardır. Bu tutanak ve raporlarda yer alan hususlardan üyeler ya da 3. şahısları ilgilendiren hususlar, ilgilinin izni olmaksızın veya yasal zorunluluk olmadıkça isim belirtilerek, ya da ima edilerek açıklanamaz.

Komiteler kendi içlerinde bir komite başkanı ve raportör seçerek genel sekretere bildirirler. Komite Başkanı, gerekli gördüğü durumda, genel sekreterin veya ihtiyaç duyduğu büro elemanlarının  toplantılara katılmasını isteyebilir.

GENEL SEKRETERLİK:

Madde 26:

a) Atama: Genel sekreterin atanması, görevden alınması ve ücretinin tespiti yönetim kurulunca yapılır.

 b) Genel Sekreterlik Bürosu:Genel sekreterlik bürosuna, genel sekreterin talebi ve yönetim kurulunun onayı ile, istatistik, teknik, idari, mali ve diğer konularda yardımcı olacak elemanlar alınabilir.

 Yönetim kuruluna karşı, genel sekreterlik bürosunun tüm görev, sorumluluk ve yetkileri açısından genel sekreter doğrudan ve tam sorumludur.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 27:

a) Dernek bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, haber toplamak, ilgili yayınları ve istatistikleri derlemek ve bunlar hakkında yönetim kurulunu ve gerektiğinde üyeleri bilgilendirmek,

b) Bilgi akışının ve haberleşmenin düzenli işlemesini temin etmek,

c) Yönetim ve denetim kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak,

d) Dernek çalışmaları hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek,

e) Üç ayda bir düzenlenecek bilanço ile mali durumu tespit etmek ve yönetim ve denetim kurullarını bilgilendirmek,

f) Üyelik ile ilgili konuları yönetim kuruluna sunmak ve alınan karar doğrultusunda işlemlerini yapmak,

g) Üyelik aidatlarını ve diğer gelirlerin tahsil edilmesini sağlamak ve bölgenin en büyük mülki idare amirliğinden temin edilen yetki ile alındı belgesi kesmek,

h) Dernekte bulunan diğer personeli yönetmek ve çalışmalarını denetlemek,

i) Ana tüzüğün öteki maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

j) Yönetim kurulu kararı ile derneği temsil etmek, yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

k) Genel sekreterlik biriminde yer alan tüm büro personeli arasında görev dağılımı yapmak, koordinasyonu sağlamak, ilgili personelden rutin veya özel çalışma raporları istemek, ilgili personelin çalışmaları ve elde ettikleri bulguları yönetim kuruluna ve yönetim kurulunca uygun görülecek diğer kişi, kurum, kuruluş ya da makamların bilgisine ve kullanımına hazır hale getirmektir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 28:Derneğin gelirleri

A) Giriş Ödentisi: Giriş ödentisi derneğe üye olacaklar tarafından bir defaya mahsus olmak üzere verilir. 2014 ve sonrası için – Genel Kuruldakabul edilen bütçe hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından verilen yetki ile Yönetim Kurulu tarafından her yıl için yeniden tesbit edilir.

B) Yıllık Ödenti: Aidat ve masraflara katılım payı adı altında iki türde alınır.

a) Aidat: Her üye için tek ve eşit yıllık aidat geçerlidir. 2014 ve sonrası için-, aidat miktarıGenel Kurulda  kabul edilen bütçe hükümleri çerçevesinde GenelKurul tarafından verilen yetki ile Yönetim Kurulunca belirlenir. Aidatlar ait oldukları yıl içinde ve yönetim kurulu tarafından ilan edilecek takvime göre ödenir.

b) Masraflara Katılım Payı: Yönetim kurulu, genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda, üye firmaların veya gerçek kişi üyelerin temsil ettikleri firmaların kurulu kapasiteleri, bir önceki yıl gerçekleşen üretimleri ve bilançolarını dikkate alarak, üyelerden, bulundukları kademelere göre ödemeleri gereken masraflara katılım payı tutarlarını kendisi tespit eder ve üyelerine bildirir. Söz konusu kademeler 1. grup, 2. grup, ve 3. grup olarak adlandırılır. Aynı firmadan 1’den çok üye bulunması halinde, ilk üye dışındaki üyeler 3. gruba dahil edilir.

Yönetim kurulu, hem bu gruplar için geçerli olacak yıllık masraflara katılım payını,  hem de derneğin acil gelir artışı ihtiyacı ortaya çıktığı takdirde, aynı yıl içinde masraflara katılım payının belirlenmiş meblağa ilaveten ne kadar daha arttırılacağını da, genel kurul tarafından verilecek olan yetkiye dayanarak kararlaştırabilir. Genel kurulca aksine karar alınmadıkça, bir yıl içinde 2 defadan fazla ve yılın başında belirlenmiş olan meblağın toplam olarak 2 katından daha fazla masraflara katılım payı artışı yapılamaz. Yönetim kurulu alacağı artış kararında, artışın bir sonraki yılda da geçerli olup olmayacağını  tespit eder ve üyelerine bildirir.

C) Yapılacak bağış ve yardımlar, borçlanma karşılığı alınacak yardımlar,

D) Derneğin mal varlığından ve amaçlara uygun faaliyetlerden elde edilen gelirler,

E) Amaçlarını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu; iktisadi, sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler.

DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ESASLARI:

Madde 29: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini sürdürebilmek ve gayri menkul alınması için ihtiyaç duyduğu takdirde, yönetim kurulu kararı ile bankalardan, finans kurumlarından, üyelerinden veya diğer tüzel kişiliklerden borç alabilir. Bu borçlanma nakit olarak olabileceği gibi, finansal kiralama ve benzeri finansal yöntemlerle, ya da mal veya hizmetleri kredili olarak satın almak biçiminde de olabilir. Derneğin borçlanma limiti, borçlanmanın gerçekleşeceği yıl için yapılmış olan tahmini bütçedeki gelir beklentileri toplamından daha fazla olamaz. Borçlanmanın bütçe gelirlerinden fazla olmasını gerektirecek bir zorunluluk olması halinde, olağanüstü mali genel kurula gidilerek, tahmini bütçe revizyonu yoluna gidilebilir.

Bankalar ve finans kurumları dışındaki tüzel veya gerçek kişilere olan borçlanmalarda faiz ve finansman masrafı üstlenilemez.

DERNEĞİN ŞUBESİ:

Madde 30:Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilir. Şube açma kararı verildiğinde, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Dernek şubeleri, 5253 sayılı Dernekler Yasası uyarınca kendilerine ait bir tüzüğe sahip olamayıp, işbu dernek tüzüğüne doğrudan bağlıdırlar. Tüzükte belirtilenler dışındaki tüm yasal sorumluluk ve prosedürler ile işleyiş açısından, bağımsız bir dernek ve tüzel kişilik kimliği taşırlar. Şube açılması halinde derneğin mevcut dernek merkezinin adı “ Dernek Genel Merkezi“ şeklinde kullanılır.  Tüzük olarak genel merkeze bağımlılığa ek olarak, dernek genel merkez genel kurulunun izni veya onayı olmadan, şubeler kendi adlarına hiçbir taşınır veya taşınmaz mal, hak veya ayrıcalığa sahip olamaz ve hak veya mallar üzerinde tasarrufta bulunamazlar. Dernek genel merkez yönetim kurulunun bilgisi ve onayı olmaksızın, veya dernekten bağımsız olarak, derneğin kimliğini, tüzel kişiliğini ve toplumdaki yerini etkileyecek faaliyetler, davranışlar, ya da açıklamalarda bulunamazlar.

A) Şubelerin kuruluşu:Şubeler, derneğin tüzüğünde belirtilen hedef ve amaçları doğrultusunda yapılabilecek faaliyetleri yerel olarak daha etkin biçimde gerçekleştirmek üzere, o yörede yaşayan, derneğin asıl üyesi olmak için gerekli tüm şartları haiz olan ve dernekler yasasında belirtilen sayıda kişinin, yine yasada belirtilen prosedüre uygun biçimde şube kurmak isteğiyle, derneğe yapacakları başvurunun, dernek yönetim kurulunda uygun bulunarak kabul edilmesi sonrasında, dernek genel kurulunun onayına sunulması ve genel kurulun da olumlu yönde karar vermesiyle kurulurlar.

B) Kuruluş Yeri: Şubeler, Türkiye içerisinde  il veya büyükşehirlere bağlı  metropolitan ilçe merkezlerinde kurulabilirler. Yurt dışında kurulacak şubeler konusunda, şubenin kurulacağı yerleşim biriminin il veya ilçe merkezi olup olmaması hususunda dernek genel kurulunun vereceği karar esastır.

C) Şube üyeliği: Dernek şubelerinin üyeleri, dernek tüzüğünde üyeler için öngörülen tüm özellikleri taşır,  üyelik başvurusunda kullanabilecekleri hak ve yetkilerle  sahip olacakları sorumluluklar açısından  Dernek tüzüğünün ilgili maddelerine uyar, tüzükte belirtilen türde üyelik sınıflaması çerçevesinde sınıflandırılır ve ayrı bir dernek kimliğindeki dernek şubesi üyesi olarak, dernekler yasasının ve dernek tüzüğünün üyelere verdiği tüm hak ve yetkileri tüzük çerçevesinde kullanır; tüm sorumlulukları da aynı doğrultuda taşır ve uygularlar. Dernek şubesi üyeleri, dernek üyesi sayılmaz ve dernek genel merkezi bünyesinde, dernek üyeleriyle eşit muamele, hak ve sorumluluk talebinde bulunamazlar.

D) Şube Organları :Şubeler, 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın  zorunlu kıldığı tüm organlara sahiptir.

Şubelerin  organları ve oluşum şekli aşağıdaki gibidir :

a) Şube Genel Kurulu:Oluşum, çağrı usulü, toplantı yeter sayısı, toplantı usulü, toplantıda görüşülecek hususlar bakımından şube genel kurulları, dernek genel kurulu ile aynı özellikleri taşırlar. Şube genel kurulları iki yılda bir, genel merkez derneğinin yapacağı genel kuruldan en az iki ay önce olmak üzere, ocak ayında toplanır. Genel kurul sonrasında genel kurul toplantı tutanağı, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, disiplin kurulu raporu genel kurulca kabul edilmiş olan gelir-gider ve kesin hesap tabloları, gelecek yılın tahmini bütçesi ve diğer eklerle birlikte dernek genel merkezine gönderilmek zorundadır.

Şube genel kurullarının  görev ve yetkileri  şunlardır :

a.1) Dernek organlarının seçimi,

a.2)Yönetim ve denetim raporlarının görüşülmesi ile, yönetim kurulunun ibrası,

a.3) Kesinleşmiş gelir-gider tablosu ve bilançonun görüşülerek kabulü veya reddi ile gelecek dönemlere ait bütçenin görüşülerek kabulü,

a.4) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde şube genel kurullarınca yapılması belirtilen görevlerin ifası,

a.5)Dernek genel kurulunda şube delegesi olarak görevlendirilecek üyelerin seçimi,

a.6)  Mevzuatta şubelerin yapmalarına izin verilmeyen faaliyetlerden olmaması ve dernek tüzüğüne aykırı olmaması kaydıyla, üyelerin veya şube yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda amaca uygun diğer genel kurul çalışmalarının yapılması.

b) Şube Yönetim Kurulu:Şubelerin yönetim kurulları (7) asil ve (5) yedek üyeden oluşmak üzere, şube genel kurulları tarafından gizli oy ile 2 yıl için seçilirler. Oylamada eşit oy alan adaylar arasında kura çekilerek görev alacak üye belirlenir. Yönetim kurulunun çalışma esasları ile görev ve yetkileri madde-17 ve devamında belirtilmiş olan dernek genel merkez yönetim kurulunun çalışma esasları, görev ve sorumlulukları ile aynıdır. Söz konusu maddelerde belirtilenlere ek olarak, şube yönetim kurulları bazı ek görevleri de yapmakla yükümlüdürler. Şube yönetim kurullarının belirtilen bu görevlerini yapmayarak veya eksik yapmak suretiyle dernek tüzüğüne, ilkelerine ya da amaçlarına zarar verdiği sabit görüldüğü veya denetçi raporlarına yansıdığı takdirde, genel merkez dernek yönetim kurulu, mevcut yönetim kurulunun görevden alınarak, yasada öngörülen en kısa süre içerisinde olağanüstü genel kurula gidilmesi ve yeni yönetim kurulu seçilmesi istemiyle adli makamlara başvurabilir. Böyle bir uygulama veya suiistimale dayanarak şubenin kapatılması prosedürünü başlatabilir.

Şube yönetim kurullarının ek görevleri şunlardır:

b.1)  Dernek genel merkez yetkili organlarınca yapılması istenilen ve dernek hedef ve amaçları doğrultusunda yapılması gerekli her türlü çalışmanın yapılması,

b.2)  İstenilen tüm bilgi ve raporların istenildiği biçimde, zamanında ve tam olarak düzenlenerek, dernek genel merkezine veya diğer resmi ya da özel kurumlara sunulması,

b.3)  Dernek genel merkez yönetim kurulunun tüm derneği ilgilendiren kararları, ilanları veya uygulamalarından kendi üyelerinin ve yerel çevrelerindeki ilgililerin haberdar edilmesi,

b.4)Şube genel kuruluna, dernek genel kurulunda şubeyi temsil etmek üzere seçilecek şube üyelerinin önerilmesi,

b.5)  Derneğin yerel çevrede temsil edilmesi.

c) Şube Denetim Kurulu :Şube denetim kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmak üzere, şube genel kurulları tarafından gizli oy ile ve 2 yıl için seçilirler. Madde-20 ve devamındabelirtilmiş olan  dernek genel merkez denetim kurullarının tüm görev ve yetkilerine, çalışma esaslarına ve sorumluluklarına  şube tüzel kişiliği  çerçevesinde

d) Şube Disiplin Kurulu: Şube disiplin kurulu 5 asıl 3 yedek üyeden oluşmak üzere, şube genel kurulu tarafından, 2 yıl süre için seçilir. Dernek genel merkez disiplin kurulunun tüm görev ve yetkilerine, çalışma esaslarına ve sorumluluklarına, şube tüzel kişiliği çerçevesinde sahiptir.Genel kurul ihtiyaç duyulması halinde, görev süresini en çok 3 yıl olarak değişik şekilde belirleyebilir.

e) Şubenin Dernekte Temsili :Derneğin genel faaliyetleri içerisinde şubeler, şube yönetim kurulu tarafından yetki belgesi düzenlenen kişiler tarafından temsil edilirler.

Dernek genel kurulunda şubeler,  şube genel kurulu tarafından seçilmiş ve zamanında adları dernek genel merkezine bildirilmiş olan 3 ( üç ) üye tarafından temsil edilirler. Şube temsilcilerinin tüm seçimler için veya genel kurul gündeminde oylanan konular için oy kullanma hakları, komisyonlara, başkanlık divanına, çalışma gruplarına seçilme hakları vardır. Ancak, dernek yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilme hakları yoktur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

Madde 31: Derneğin defterleri, yazışmaları, fatura ve makbuzları, banka hesap hareketleri v.b. belge ve kayıtları, ilgili kamu görevlileri tarafından denetlemeye güncel olarak hazır tutulur. Bu maksatla dernek denetim kurulu üyelerinden her biri, bu evrak ve kayıtların düzenli olarak tutulup tutulmadığını ve denetime hazır olup olmadığını en çok 6’şar aylık aralıklarla kontrol eder ve raporunu düzenler. Gerekli durumlarda yönetim kurulu ve diğer ilgilileri uyarır. Yönetim kururlu bu uyarıları dikkate almak zorundadır.

DERNEĞİN DEFTERLERİ:

Madde 32: Dernek aşağıda yazılı defter ve kayıtları tutar:

 

 1. Üye Kayıt Defteri,
 2. Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 3. Denetim Kurulu Karar Defteri,
 4. Disiplin Kurulu Karar Defteri,
 5. Danışma Kurulu Karar Defteri,
 6. Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri,
 7. Demirbaş Defteri,
 8. Yevmiye Defteri,
 9. Defteri Kebir,
 10. Envanter Defteri,
 11. Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

Yukarıda sözü edilen defterler notere tasdik ettirilir. Dernek, bunlar dışında lüzum görülen diğer defter ve kayıtları tutabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 33: Dernek tüzüğü, genel kurul kararı ile değiştirilebilir. İlan edilen gündemde yazılı olmak kaydı ile, değiştirme teklifi yönetim kurulu veya dernek üyelerinin onda birinin yazılı isteği üzerine genel kurulda görüşülür. Toplantıya katılanların üçte iki ekseriyetiyle karara bağlanır. Tüzük değişikliği teklifi toplantı sırasında gündeme alınamaz. Genel kurulca onaylanan tüzük değişikliği divan heyetince imzalanır ve yayınlanır.

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ :

Madde 34: Dernek genel kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Karar alabilmek için toplantıya üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki ekseriyetle karar vermesi şarttır. Ancak, birinci toplantıda üçte iki ekseriyet sağlanamazsa, ikinci toplantıda nitelikli çoğunluk aranmaz. Bu toplantıda hazır bulunanların üçte iki ekseriyetle vereceği kararla dernek tüzel kişiliğine son verilebilir. Derneğin feshi kararı yönetim kurulu tarafından beş (5) gün içinde mahalli mülki amirliğe yazılı olarak bildirilir.

TASFİYE ŞEKLİ:

Madde 35: Derneğin tasfiyesine fesih kararının kesinleşmesinden veya kendiliğinden dağılma halinin ilgili makamca tespitinden sonra başlanır. Genel kurulca tasfiye kurulu seçilmemiş ise, tasfiye iş ve işlemi mevcut yönetim kurulunca yerine getirilir. Varsa, derneğin alacakları  tahsil edilir, borçları ödenir. Tasfiye sonrasında kalan mal ve haklar bir bütün halinde genel kurulca aksine alınmış bir karar olmadığı takdirde, dernek merkezinin bulunduğu yerdeki Milli Eğitim Vakfı’na, böyle bir vakıf yok ise mahalli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 36: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar hakkında; Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DERNEK LOGOSU:

Madde 37: Derneğimizin 2012 yılından itibaren yeniden tasarlanmış logosu aşağıdaki gibidir.

DERNEK KURUCULARI VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Madde 38: Derneğin Kurucuları; adları, meslekleri, ikametleri ve uyrukları aşağıda yazılı şahıslardır:

 • Nezihi TÜMAY
  T.C. Uyruklu
  Stad Han,  Büyükdere Cad. No:85  Mecidiyeköy – İSTANBUL
 • Fuat DİNÇER
  T.C Uyruklu
  Tersane Cad. Samur Sok No:10 Karaköy – İSTANBUL
 • Hakkı ÇÖMLEKÇİ
  T.C. Uyruklu
  Büyükdere Cad.  No:28 Mecidiyeköy – İSTANBUL
 • Celal BAŞER
  T.C. Uyruklu
  Topkapı, Bahçeliev No:46 Mecidiyeköy – İSTANBUL
 • İbrahim KUZU
  T.C. Uyruklu
  Karaağaç  İş Hanı, No:69 Taksim – İSTANBUL
 • Salih DİLSİZOĞLU
  T.C. Uyruklu
  Gümüşsuyu, Işık Han, No:69 Taksim – İSTANBUL
  Sezai CANKUT
  T.C. Uyruklu
  Gümüşsuyu Cad. Dersan Han, No:90 Taksim – İSTANBUL
 • Cumhur SAYAR
  T.C. Uyruklu
  Fuatpaşa, Siyavuş Cad. No:13 Beyazıt – İSTANBUL
 • Mahmut OY
  T.C. Uyruklu
 • Fatih Yavuzselim Cad. No:38/10 Topkapı – İSTANBUL
 • Nevzat ÇELİK
  T.C. Uyruklu
  Kemeraltı Cad. No:67 Karaköy – İSTANBUL
 • İbrahim AKTAR
  T.C. Uyruklu
  Bankalar Cad. Seraktör Han K.3  Karaköy – İSTANBUL
 • Kerim YILMAZ
  T.C. Uyruklu
  Mert Han, K.3 Karaköy – İSTANBUL
 • Adnan GÖRENÇ
  T.C. Uyruklu
  İskele Cad. No:10/2 Halıcıoğlu – İSTANBUL
 • Başkan
  Ali KİBAR
 • Başkan Yardımcısı
  Samet Ali Yavuz
 • Üye
  Şahap Kıran
 • Üye
  Osman Şahin
 • Üye
  Mehmet ARSLAN
 • Üye
  Metin YILMAZ
 • Üye
  Sedat ÖZÇELİK
 • Üye
  Ali İhsan YEŞİLOVA
 • Üye
  Yusuf Güray GÜRSOY
 • Üye
  Selim GAZİOĞLU
 • Üye
  Haluk KAYABAŞI
 • Üye
  Türker ASLAN
 • Üye
  Murat KORUMAZ
 • Üye
  H. Tahsin TUĞRUL
 • Üye
  Muammer GÜNAY
PDF Olarak İndir